تاریخچه کلیسای ما

چگونه شروع شد
کلیسای حیات ابدی از ۱۳ آگوست ۲۰۰۶ با سه نفر شروع به کار کرد و هر یکشنبه برای عبادت در کلیسا گرد هم میامدیم و تا سال ۲۰۱۱ خدمتی در کلیسا به آن صورت وجود نداشت.
از زمانی که در سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفتیم به سالن اصلی کلیسا برویم شروع شد و از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۵ بود که از۳۰ نفر به ۸۰ نفر رشد کردیم و در انتهای سال ۲۰۱۵ رفته رفته هر هفته جمعیتی در حدود۳۰ نفر به ما اضافه می شد تا اینکه تا آخر مارس ۲۰۱۶ ما بیش از ۳۰۰ نفر دیدار کننده داشتیم و در تابستان همان سال بیشتر از ۴۰۰ نفر تشکیل دهنده کلیسای ما بودند. هم اکنون با ۱۴۲نفر تعمیدی و حدود ۸۰ نفر اعضاء قدیمی بیش از ۲۰۰ نفر اعضاء داریم و در همین حدود دیدار کننده.